Účtovníctvo · Mzdy · Znalectvo · Audit
Našou prioritou je zodpovedný prístup

Účtovníctvo a dane

Jednoduché účtovníctvo

 • kontrola účtovníctva
 • spracovanie účtovných dokladov
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • príprava a spracovanie účtovnej závierky

Podvojné účtovníctvo

 • kontrola účtovníctva
 • spracovanie účtovných dokladov
 • predkontovanie účtovných dokladov
 • vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • spracovanie účtovných operácií majetku
 • príprava účtovnej závierky
 • spracovanie účtovnej závierky

Účtovné poradenstvo

 • účtovné poradenstvo
 • opravy účtovníctva
 • finančné analýzy
 • konsolidácia
 • poradenstvo pri príprave vnútropodnikovej účtovnej smernice

Dane

 • evidencia daňových dokladov
 • vypracovanie priznania k dani z pridanej hodnoty
 • vypracovanie súhrnného výkazu k DPH
 • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmu
 • daňová registrácia
 • vypracovanie kontrolného výkazu k DPH

Služby zabezpečujeme efektívne, pružne a presne. Našou prioritou je zodpovedný prístup.

Účtovníctvo a dane
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • Dane
viac
Mzdy a Personalistika
 • Spracovanie miezd
 • Výkazy pre Sociálnu poisťovňu
 • Personalistika
viac
Znalecké posudky
 • Vypracovanie znaleckých posudkov
 • Formulácia odborných stanovískviac
Audit
 • Audit účtovnej závierky
 • Audit priebežných výkazov
viac